65 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK Roztocze 2016

ZNACZ KOLOR

Aktualne wieści zlotowe i mapki tras zlotowych tutaj >>>

REGULAMIN

65 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy

Termin 13 – 20 sierpnia 2016 r.

Organizator na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
PTTK Oddział w Zamościu, ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel. fax 84 639 31 43,  tel. kom. +48 516 148 522
e-mail: ztkol65roztocze@onet.pl   www zamosc.pttk.pl

         

 

 

 

 

   Współorganizatorzy:

patronatmzlkolMarszałek Województwa Lubelskiego
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Miasto i Gmina Krasnobród
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu
Rowerowe Roztocze
Józefowska Kawaleria Rowerowa

            Patronat Honorowy:
Prezes Zarządu Głównego PTTK kol. Roman Bargieł
Marszałek Woj. Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski
Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Henryk Matej
Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal
Przewodniczący Komisji Kolarskiej ZG PTTK kol. Waldemar Wieczorkowski
Członek ZG PTTK, Przew. Porozumienia Oddziałów PTTK Woj. Lubelskiego
dr Andrzej Wasilewski
Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu kol. Edward Słoniewski

            Patronat medialny:

Portal ezamosc

            Zespól organizacyjny Zlotu:

 1. Andrzej Dziaduszek – komandor Zlotu
 2. Edward Słoniewski – z-ca komandora, obsługa wycieczek po Ukrainie
 3. Paweł Koman – obsługa tras rajdowych, przewodnik
 4. Karol Piskorski – obsługa tras rajdowych, przewodnik
 5. Tomasz Momot – obsługa tras rajdowych, przewodnik
 6. Tadeusz Bieganowski – kierownik grupy kwatermistrzów
 7. Alicja Dziaduszek – biuro rajdu
 8. Agnieszka Linek – biuro rajdu
 9. Magdalena Mielnicka – organizacja wycieczek
 10. Kazimierz Dziok – przewodnik
 11. Michał Raczyński – koordynator z ramienia ZG PTTK, weryfikacja odznak KOP
 12. Marian Kotarski – weryfikacja odznak turystyki kolarskiej

            Cele Zlotu

* poznawanie przez uczestników Zlotu piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości

* poznanie historii, zabytków i walorów krajoznawczych,

* obchody Roku Sienkiewiczowskiego,

* promocja regionu Roztocza i Zamojszczyzny,

* promocja szlaków rowerowych regionalnych i ogólnopolskich (Green Velo),

* integracja turystów kolarzy, wymiana doświadczeń,

* zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych (Miłośnik Roztocza).

            Warunki uczestnictwa:

W Zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne , młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje oraz turyści indywidualni.
Młodzież do lat 18 bierze udział w Zlocie pod opieką osób dorosłych,  muszą posiadać kartę rowerową.
Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. Zgłoszenia na Zlot przyjmowane będą w kolejności nadsyłania ich wraz wpłatami do organizatorów aż do wyczerpania miejsc.

            Obowiązki Uczestników:

* Uczestnik Zlotu powinien czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia na Zlot i przesłać pocztą na adres Organizatora wraz z kopią potwierdzenia wpłaty,
* posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji uprawniającej do ulg wpisowego, posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń
* Uczestnik musi mieć stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kolarskiej,
* posiadanie roweru zgodnie z wymogami Prawa o Ruchu Drogowym,
* grupa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy,
* Uczestnik Zlotu ma bezwzględny obowiązek noszenia na terenie bazy identyfikatora zlotowego i umieszczenie na rowerze nr uczestnika,
* poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu,
* przejazdy trasami indywidualnymi będą możliwe pod warunkiem zgłoszenia organizatorom,
* podczas pobytu w strefie nadgranicznej należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących pobytu na tych obszarach i nie zbliżać się pasa granicznego.
* ze względu na konfigurację terenu i podłoże zalecamy jazdę na rowerach crossowych lub „góralach” najlepiej z błotnikiem, posiadanie kasków i elementów odblaskowych,
* zabrania się spożywania alkoholu w czasie przejazdu na trasach.
* przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym,
* przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody,
* przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych,
* przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 – 6.00 na terenie obiektów zlotowych.
* parkowanie aut jedynie w miejscach wskazanych przez organizatorów Zlotu,
* uczestnicy Zlotu nie należący do PTTK w momencie rejestrowania się w biurze zlotu muszą okazać się posiadaniem indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
* w przypadku wyjazdu na Ukrainę posiadanie paszportu ważnego  min. 6 miesięcy,

            Informacje dodatkowe:
* uczestnicy Zlotu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem grupowym NNW do sumy określonej w umowie ubezpieczeniowej zawartej: z AXA  umowa 5834 – 00.851.227 (zalecamy dodatkowe ubezpieczenie się w własnym zakresie),
* trasy nie będą prowadzone przez przodowników turystyki kolarskiej,
* wyżywienie i noclegi stanowią dodatkowo płatne świadczenia,
* uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone w czasie trwania Zlotu,
* osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa w Zlocie,
* ilość miejsc na Zlocie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator,
* Zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
* Organizatorzy nie ubezpieczają rowerów oraz sprzętu turystycznego uczestników Zlotu.
* koszty naprawy rowerów pokrywają uczestnicy Zlotu.

            Wpisowe:

* Honorowi członkowie PTTK z aktualną legitymacją PTTK nie płacą wpisowego

* Honorowi przodownicy turystyki kolarskiej, osoby niepełnosprawne  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) oraz młodzież do lat 18 z aktualną legitymacją PTTK – 45 zł

* Przodownicy turystyki kolarskiej z aktualną leg.  – 50 zł

* Członkowie PTTK opłaconą składką za 2016 r. – 55 zł,

* Pozostali – 65 zł

* Dzieci do lat 7 bez świadczeń zlotowych nie płacą wpisowego.

* Wpłata po terminie 20.06.2016 r. wzrasta o 15 zł,  organizator nie gwarantuje otrzymania pełnych świadczeń

* W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zlocie po 20.06.2016 r. wpisowe nie będzie zwracane.

 

Opłaty prosimy wpłacać na konto PTTK Oddział w Zamościu, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość

 

PKO S.A. II O/Zamość nr  29 1240 2005 1111 0000 1764 7980      
(IBAN: PL          SWIFT: PKOPPLPW)

cel wpłaty: 65 Zlot TKol.

            Świadczenia w ramach wpisowego:

* metalowy znaczek zlotowy,

* materiały krajoznawcze,

* identyfikatory uczestnika i na rower

* odcisk pieczęci zlotowej

* 30 pkt premii na KOT za udział w zlocie przez min. 3 dni

* możliwość zdobywania odznak regionalnych

* nagrody dla zwycięzców w konkursach

* ubezpieczenie NNW na kwotę 10 000 zł, dot. wyjazdów autokarowych na Ukrainę.

 

Organizowany Zlot nie przynosi dochodów dla organizatorów, impreza odbywa się

na zasadach non profit.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

Program 65 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK – Roztocze 2016

Miejsce bazy i biura Zlotu:

ECONOMY CLASS KRASNOBRÓD ELBEST

Centrum Szkolenia i Rekreacji
ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród

Lokalizacja wg GPS: N 500 32.220’  E 230 12.442’

 

13 sierpnia (sobota)

Od godz. 10-tej przyjmowanie uczestników w miejscu bazy, zakwaterowanie w obiektach na terenie Krasnobrodu, pola namiotowe będą zlokalizowane przy Centrum Szkolenia i na ul. Wczasowej
od godz. 16-tej uroczyste rozpoczęcie zlotu, ognisko zapoznawcze.
Godzina obiadokolacji zostanie ustalona i podana w informacjach zlotowych.

14 sierpnia (niedziela)

Śniadanie o godz. 7.30, następnie  wyjazd uczestników grupami proponowanymi trasami do Zamościa.
Przyjazd do Zamościa najpóźniej do godz. 11.15 do Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Histo- rycznej w Zamościu – Oddział ul. Łukasińskiego 2E – Luneta na Plantach  (wjazd od ul. Peowiaków 80 b),  zabezpieczenie i pozostawienie rowerów pod opieką kadry, spotkanie z przewodnikami zamojskimi PTTK, przejście na Rynek Wielki.
O godz. 12-tej wysłuchanie hejnału zamojskiego granego z wieży ratusza, powitanie uczestników Zlotu.
Do godz. ok. 15.30 zwiedzanie starówki zamojskiej i murów obronnych w grupach.
Wyjazd z Zamościa do Krasnobrodu do godz. 17-tej.
obiadokolacja w godz. 18.30- 19.30
o godz. 19.30 omówienie tras na poniedziałek i uwagi techniczne.

15 sierpnia (poniedziałek)

Śniadanie od godz. 7.30
Od godz. 8.30 wyjazdy na trasy zlotowe
obiadokolacja w godz. 18.30 -19.30
o godz. 19.30 omówienie tras na wtorek i uwagi techniczne, ognisko zlotowe

Wycieczka autokarowa trasą nadbużańską: Krasnobród – Komarów -Tyszowce – Turkowice – Kryłów – Hrubieszów – Grabowiec – Łabunie – Krasnobród (wyżywienie we własnym zakresie przerwa na obiad w Hrubieszowie) – Koszt 30 zł  odjazd autokaru o godz. 8.30.

16 sierpnia (wtorek)

Śniadanie od godz. 7.30
od godz. 8.30 wyjazdy na trasy zlotowe
obiadokolacja w godz. 18.30 -19.30
o godz. 19.30 omówienie tras na środę i uwagi techniczne,

Program dla zainteresowanych: wycieczka autokarowa do Lwowa zwiedzanie z przewodnikiem lwowskim.  Ilość miejsc ograniczona (do 50 osób)
Wyjazd o godz. 5.30,  powrót w godzinach wieczornych  (w cenę wycieczki wliczony obiad we Lwowie) koszt 150 zł. Osoby wyjeżdżające na wycieczkę nie zamawiają obiadokolacji, na śniadanie suchy prowiant)

17 sierpnia  (środa)

Śniadanie od godz. 7.30
od godz. 8.30 wyjazdy na trasy zlotowe
obiadokolacja w godz. 18.30 – 19.30
o godz. 19.30 omówienie tras na czwartek i uwagi techniczne,  ognisko zlotowe z konkursem

18 sierpnia (czwartek)

Śniadanie od godz. 7.30
od godz. 8.30 wyjazdy na trasy zlotowe
obiadokolacja w godz. 18.30-19.30
o godz. 19.30 omówienie tras na piątek i uwagi techniczne, ognisko zlotowe

Program dla zainteresowanych: wycieczka autokarowa po Roztoczu Wschodnim (Ukraina)
Rawa Ruska – Żółkiew – Glińsko – Krechów (klasztor bazyliański, przejście do skały Tymosza i cudownego źródełka z odmładzającą wodą na terenie Jaworowskiego Parku Narodowego.
Wyjazd o godz. 5.30,  powrót w godzinach wieczornych  (w cenę wycieczki wliczony obiad w Żółkwi)
Ilość miejsc ograniczona (do 50 osób). Koszt 130 zł. Osoby wyjeżdżające na wycieczkę nie zamawiają obiadokolacji, na śniadanie suchy prowiant).

19 sierpnia (piątek)

Śniadanie od godz.7.30
od godz. 8.30 wyjazdy na trasy zlotowe
obiadokolacja w godz. 18.30 – 19.30
po godz. 19.30 pożegnalne ognisko zlotowe z konkursem krajoznawczym i oficjalne zakończenie Zlotu

20 sierpnia (sobota)
Program dla zainteresowanych

Śniadanie od 7.30
od godz. 8.30 zwiedzanie zabytków Krasnobrodu spacery piesze z przewodnikami (Sanktuarium, kaplica św. Rocha, punkt widokowy).
W czasie trwania Zlotu każdego dnia o ustalonych godzinach  po ciekawych miejscach jak sanktuaria, rezerwaty, Roztoczański Park Narodowy będą oprowadzać przewodnicy zamojscy PTTK.

 

**************************

TRASY ZLOTOWE – przejazdy rowerem

(kursywą zaznaczono przejazdy po drogach gruntowych nieutwardzonych)

Trasa 1 dla wszystkich uczestników w dniu 14.08.2016 r.

Krasnobród – Grabnik Dolny – Grabnik Górny – Suchowola cmentarz – Suchowola – Feliksówka – Kasjerówka – Kapliczka św. Romana – Lipsko kościół – Lipsko – Lipsko skrzyż.- Skokówka – Zamość   –  28  km (wjazd pod górę 13 km, zjazd w dół 15 km)

Trasa powrotna

Zamość  – Mokre – Wychody – Skaraszów – Wólka Wieprzecka – Kosobudy –  Obrocz – Guciów – Bondyrz – Hutki – Krasnobród   – 39 km (wjazd pod górę 21,5 km, zjazd w dół 17,5 km)

Trasa 2

Krasnobród – Majdan Wielki –  Hutków – Suchowola –  Boża Wola – Namule –  Polanówka – Huta Komarowska – Komarów – Komarów Górny – Siemierz – Wożuczyn  – Źwiartówek – Źwiartów -Dzierążnia – Dąbrowa – Krynice –  Zadnoga – Romanówka – Zaboreczno – Klocówka – Dominikanówka  – Krasnobród  – 84 km (wjazd po górę 41 km, zjazd w dół 43 km)

Trasa 3

Krasnobród – Szur – Łuszczacz – Róża – Ciotusza Nowa – Kunki – Zawadki  – Łosiniec – Wólka Łosiniecka – Maziły – Podlesina – Lipsko – Narol – Narol Wieś – Paary – Huta Szumy – Rebizanty – Szumy na Tanwi -Susiec – Borowe Młyny –  Błudek  – Oseredek – Majdan Sopocki – Ciotusza Stara – Kol. Husiny – Wólka  Husińska – Krasnobród  –  89 km (wjazd po górę 44 km, zjazd w dół 45 km)

Trasa 4

Krasnobród – Rezerwat  Św. Roch – Las Kobylanka – Malewszczyzna – Stara Huta – Kruglik – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn (szlakiem Green Velo)  – Kawęczynek –  Topólcza – Bagno – Zwierzyniec – Florianka – Górecko Nowe – Górecko Stare – Majdan Kasztelański – Szopowe – Górniki – Stanisławów – Wólka Husińska – Krasnobród  – 86 km (wjazd pod  górę 44 km, zjazd w dół 42 km)

Trasa 5

Krasnobród – Hutki  – Do drogi woj.849 –  Malewszczyzna – Józefów Roztoczański – Borowina – Brzeziny – Górecko Kościelne – Tarnowola – Józefów  – Fryszarka – Bykowa Droga – rez. Czartowe Pole – Nowiny – Hamernia – Siedliska – Długi Kąt – Wólka Husińska – Krasnobród – 66 km (wjazd pod górę 33 km, zjazd w dół 33 km)

Trasa 6

Krasnobród – Grabnik Dolny – Grabnik Górny – źródełko – Suchowola Ulica – (odc. trudny) – Potoczek – Adamów Dwór – Lasy Komisarskie – Szewnia Dolna – Pomnik powstania zamojskiego – Wojda – Bliżów – Gościniec Krasnobrodzki –  Bondyrz Młyn – Bondyrz- Guciów – Lasowce (odc. trudny) – Stara Huta – Stara Huta – Senderki – droga woj. 849 – Górniki Stare – Górniki – Stanisławów – Wólka Husińska – Krasnobród – 53 km (wjazd pod  górę 26 km, zjazd w dół 27 km)

Trasy specjalne dla wytrwałych

Trasa A

Krasnobród – Szur – Łuszczacz – Pasieki – Siwa Dolina pod Tomaszowem Lubelskim – Rabinówka – Podlesina – Chyże – Bełżec – Szalenik – Lubycza Królewska – Kniazie – wzg. Krągły Goraj – Wzg. Długi Goraj – trakt pątniczy- Huta Lubycka (odcinek trudny) – Wola Wielka – Dębiny – Jędrzejówka – Narol – Młynki – Korkosze – Susiec – Grabowica – Majdan Sopocki – Kol. Husiny –  Wólka Husińska – Krasnobród – 102 km  (wjazd pod górę 48,5 km, zjazd w dół 53,5 km)

Trasa B

Krasnobród – Hutki – Zwierzyniec (szlakiem  rowerowym Roztoczańskim) – szlakiem  rowerowym centralnym przez Bagno – Topólczę – Kawęczyn do Szczebrzeszyna  – szlakiem  centralnym  rowerowym  do Radecznicy (Szczebrzeszyn – Dzielce odc. bardzo trudny) – Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy – Zaburze – Gorajec Stara Wieś – Gorajec Zagroble – Czarnystok – Trzęsiny – Lipowiec – Panasówka – Górecko Stare – Majdan Kasztelański – Szopowe – Górniki – Stanisławów – Krasnobród
– 102 km (wjazd pod górę 52 km, zjazd w dół 50 km).

********************************

Informujemy, że na odcinkach dróg gruntowych po deszczu jest bardzo trudny przejazd, ponieważ less i sapowatka mają takie właściwości, że lepią się do opon…

Organizatorzy życzą Uczestnikom Zlotu przyjemnych wędrówek i jak najmniej opadów atmosferycznych…


 

Do pobrania  REGULAMIN  CZTKol (pdf)


 

Informacje dodatkowe:
Możliwość przejazdu pociągami IC na Zlot Turystów Kolarzy na Roztocze
Organizatorzy proponują wysiadanie i wsiadanie do pociągu na stacji Zwierzyniec ok. 30 km przed Zamościem i przejazd szlakiem rowerowym niebieskim
do Krasnobrodu ok. 22 km

Szczegóły dojazdu  pociągiem IC:  http://ktkol.pl/2016/03/21/dojazd-na-zlot-centralny-do-krasnobrodu/#respond


 

Aktualne informacje dotyczące dojazdu na ZLOT 12.06.2016 r. tutaj  >>>

 

 


 

 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na  Centralny Zlot TK – zgłoszeń już nie przyjmujemy!!!

Lista uczestników 65 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK Krasnobród 2016 (pdf)

 

 

W przypadku niezgodności prosimy o kontakt e-mail.

 

 karta.zgl.CZTKol2016