Kurs na uprawnienia przewodnika PTTK w 2018 roku

Kurs na przewodnika PTTK po Zamościu i Roztoczu, obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie zgodnie z wytycznymi  ZG PTTK.

W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze, a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek.
Rozpoczęcie szkolenia  planowane jest w 15 grudnia 2017 r. o godz.16.30 w lokalu Klubu Batalionu ul. Piłsudskiego 36 (spotkanie organizacyjne) a zakończenie w czerwcu 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą dwa dni w tygodniu (poniedziałek i wtorek o godz. 16.30) oraz w wybrane soboty (praktyki i wycieczki terenowe). Szczegółowy plan zajęć podany będzie w  harmonogramach miesięcznych.
Po ukończeniu w/w szkolenia każdy kursant otrzyma stosowne zaświadczenie.

            Warunki, jakie należy spełnić, aby móc uczestniczyć w szkoleniu:
1. mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
2. mieć ukończoną szkołę średnią,
3. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego,
4. być członkiem PTTK / wstąpić do PTTK.

            Egzaminy – potwierdzenie uprawnień przewodnickich

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy:

I dzień  –  teoretyczny  (część pisemna i ustna)

II dzień –  praktyczny   (wycieczka autokarowa  trasą wskazaną przez komisję egzaminacyjną).

Potwierdzeniem zdania egzaminu i zdobycia uprawnień będzie wydany certyfikat oraz  legitymacja przewodnika PTTK – identyfikator.

Uprawnienia językowe wpisuje się do legitymacji na wniosek przewodnika, jeśli spełnione są wymogi wynikające z art.32 ustawy z dn 29.08.1997r o usługach turystycznych.

            Koszty

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu  –  1500 zł/osoba

Opłata obejmuje  wykłady i opiekę instruktorów, organizację szkoleniowych wycieczek autokarowych i pieszych, materiały szkoleniowe, bilety wstępu, etc.

Kwota ta może być płatna w ratach określonych w regulaminie szkolenia.

Opłata za egzamin  –  ok.  200 zł.

Koszty dodatkowe: przejazd do Zwierzyńca  na szkolenie przygotowawcze do licencji RPN.

            Nabór na szkolenie prowadzi:

PTTK Oddział w Zamościu
ul. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel.  +48 516 148 522    84 639 31 43
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl


Ankieta personalna >>>(pdf)

Regulamin kursu >>>(pdf)