Kurs na uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK w 2020 r.

Zapraszamy na zebranie organizacyjne słuchaczy kursu przewodnickiego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia (wtorek) o godz. 16.30 w Klubie Batalionowym, ul. Piłsudskiego w Zamościu, wejście główne, sala nr 112 na pierwszym piętrze.
Zapraszamy również osoby, które jeszcze nie zgłosiły się, a mają ochotę zostać przewodnikiem turystycznym PTTK

——————————————————————————————————————————————————————-

 1. Kurs organizuje PTTK Oddział w Zamościu w oparciu o ramowy program szkolenia przewodników miejskich i terenowych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.
 2. Kurs obejmuje teren Miasta Zamościa, Roztocza oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, lubaczowskiego w woj podkarpackim.

W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje turystyczno-krajoznawcze,
a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek.

 1. Kurs odbędzie się w terminie: styczeń 2020 – czerwiec 2020 r. wykłady 2 dni w tygodniu od godz. 16.30. oraz zajęcia praktyczne w soboty lub niedziele wg harmonogramu miesięcznego.
 2. Kurs obejmuje 250 godzin zajęć (w tym 54 godziny samokształcenia) oraz szkolenie praktyczne – wycieczki autokarowe i piesze.
 3. Cena kursu wynosi 1 800,00 zł (możliwość opłaty w ratach wg regulaminu).
 4. Cena kursu obejmuje: wykłady w sali, zajęcia w terenie (wycieczki autokarowe i piesze), ubezpieczenie NNW podczas wycieczek,
 5. Cena kursu nie obejmuje: wycieczek pieszych dojazd i powrót oraz kosztów egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK

Rozpoczęcie szkolenia  planowane jest w połowie stycznia 2020 r. o godz. 16.30 w lokalu Klubu Batalionu ul. Piłsudskiego 36

Uprawnienia językowe wpisuje się do legitymacji na wniosek przewodnika, jeśli spełnione są wymogi wynikające z art.32 ustawy z dn 29.08.1997 r o usługach turystycznych.

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc uczestniczyć w szkoleniu:
1. mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
2. mieć ukończoną szkołę średnią,
3. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego,
4. być członkiem PTTK / wstąpić do PTTK.

Tematy szkolenia:

 • Turystyka w Polsce
 • Metodyka i etyka przewodnictwa
 • Historia Polski (*)
 • Geografia turystyczna Polski (*)
 • Historia kultury w Polsce
 • Ochrona przyrody w Polsce (*)
 • Podstawowe przepisy prawne w turystyce
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Przewodnik w autokarze
 • Historia regionu na tle historii Polski (wybrane wydarzenia historyczne)
 • Historia regionu na tle historii Polski (wybrane wydarzenia militarne)
 • Kultura i sztuka regionu
 • Etnografia regionu
 • Zagospodarowanie turystyczne regionu
 • Religioznawstwo
 • Terenoznawstwo i topografia
 • Charakterystyka geograficzna regionu
 • Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach terenowych
 • (*) Zagadnienia objęte samokształceniem (ze wskazaniem źródła)

Egzaminy – potwierdzenie uprawnień przewodnickich.

Po przeprowadzeniu kursu odbędą się dwa egzaminy:

I dzień  –  teoretyczny  (część pisemna i ustna)

II dzień –  praktyczny   (wycieczka autokarowa  trasą wskazaną przez komisję egzaminacyjną).

Potwierdzeniem zdania egzaminu i zdobycia uprawnień będzie wydany certyfikat oraz  legitymacja przewodnika PTTK – identyfikator.

Uprawnienia językowe wpisuje się do legitymacji na wniosek przewodnika, jeśli spełnione są wymogi wynikające z art. 32 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

Nabór na szkolenie prowadzi oraz udziela dodatkowych informacji:

PTTK Oddział w Zamościu
ul. Staszica 31, 22-400 Zamość
tel.  +48 516 148 522    84 639 31 43
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl

www.zamosc.pttk.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.01.2020 r. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie min. 20 osób.

Podczas zgłoszenia prosimy o podanie kontaktu telef. lub e-mail.

Ankieta personalna i regulamin kursu zostaną przekazane uczestnikom kursu na pierwszym spotkaniu.

 

Komentowanie zamknięte.