Składki członkowskie w 2020 roku

Uchwała nr 139/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2019 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK
i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2020 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:

 • 40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
 • 25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
 • 20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
 • 17,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,3

1.Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2.Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
  1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
   • naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
   • naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
   • naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
   • naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2020 – 31.03.2021 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.
  2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2020 – 31.03.2021 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.
 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2020 roku w następujących wysokościach:
  • 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  • 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
  • 8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
 2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2020 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie opłaciły składki za 2019 r. mogą dokonać w Biurze Oddziału w nieprzekraczalnym terminie 10 grudnia 2019 r.
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9-13.

Komentowanie zamknięte.